Afvalstoffen als lading

Arbo handreiking

Nog niet ingediend Deze inhoud is onderdeel van de Arbo handreiking, maar nog niet ingediend voor goedkeuring als onderdeel van de Arbocatalogus.

 

Bulklading (afvalstoffen en/of secundaire grondstoffen)

 

Inleiding

Bulklading kunnen we volgens de branche RI&E in verschillende categorieën verdelen:

 • Afvalstoffen
 • Secundaire grondstoffen
 • Overige bulklading

 

Afvalstoffen die vervoerd worden over het water zijn o.a.: huisvuil, sloopafval (puin etc.) en schroot.

Secundaire grondstoffen die over het water vervoerd worden zijn herwonnen, herbruikbare grondstoffen, gewonnen uit eerder toegepaste grondstoffen. Ze zijn ingezameld, gescheiden, gesorteerd of bewerkt en tenslotte verwerkt. Enkele voorbeelden hier van zijn pulp van oud papier en betongranulaat.

Onder “overige bulklading “ dat vervoerd wordt over water valt o.a.: zand, soda, kolen en graan.

Het grote voordeel van transport van bulklading over water is het ontlasten van de wegen.

 

Wat zijn de risico’s?

Het vervoer van bulklading over water heeft zo z’n voordelen uiteraard zijn hieraan ook risico’s aan verbonden, hier beperken we ons tot de risico’s per eerdergenoemde categorie die gerelateerd zijn aan de te vervoeren stoffen.

Afvalstoffen (huisafval, bedrijfsafval en gevaarlijkafval):

 • Aanraking afval; tijdens het verladen van het afval kan men in aanraking komen met het afval, het risico op prikken en snijden is het grootst bij ondoorzichtige plastic zakken als men deze verplaatst of over het afval loopt. Bij de meeste snijincidenten gaat het om glasscherven.  De kans op infecties met bijv.: HIV, tetanus of hepatitis A of B is dan een risico.
 • Brand en explosiegevaar; dit kan voorkomen o.a. bij: organisch afval wat voor een langere tijd wordt opgeslagen stijgt de temperatuur door biologische activiteiten (broeibrand), transport van ontvlambare vloeistoffen en oplosmiddelhoud afval.
 • Blootstelling aan DME(dieselmotoremissie) tijdens het lossen van de restlading wordt vaak gebruik gemaakt van een bobcat/heftruck, uitlaatgassen bevatten schadelijke stoffen. DME bestaan voornamelijk uit fijnstof dat tot diep in de longen en via de longblaasjes in het bloed, de lever, de nieren en het hart doordringt. Behalve longkanker kunnen DME ook andere kwalen als longziekte en hartklachten veroorzaken.
 • Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Enkele voorbeelden van gevaarlijk afval zijn asbesthoudend afval, afvalstoffen die zware metalen, polychloorbifenyleen (PCB’s) bestrijdingsmiddelen, oliehoudende en oplosmiddel houdend afval, baterijen en accu’s. Het risico hier is blootstelling aan de gevaarlijke stoffen gevolgen daarvan kunnen zijn brandwonden, vergiftigingen, huidaandoeningen en dergelijke. Bij ontvlambare of licht ontvlambare vloeibare afvalstoffen kunnen brandbare dampen ontstaan. Hierdoor is er gevaar voor brand of explosie.

 

Secundaire grondstoffen:

 • Blootstelling aan DME(dieselmotoremissie) tijdens het lossen van de restlading wordt vaak gebruik gemaakt van een bobcat/heftruck, uitlaatgassen bevatten schadelijke stoffen. DME bestaan voornamelijk uit fijnstof dat tot diep in de longen en via de longblaasjes in het bloed, de lever, de nieren en het hart doordringt. Behalve longkanker kunnen DME ook andere kwalen als longziekte en hartklachten veroorzaken. Zie ook Arbocatalogus “Inrichting en organisatie van de arbeidsplaats”.

 

Overige bulklading (zand, soda, kolen, graan)

 • Blootstelling aan resten/dampen van bestrijdingsmiddelen of gassen die zijn gebruikt om de lading (graansoorten) te beschermen tegen ongedierte en insecten. Risico’s is bedwelming, ook is het mogelijk dat er te weinig zuurstof aanwezig is er kan dan acute bewusteloosheid optreden.
 • Blootstelling aan DME(dieselmotoremissie) tijdens het lossen van de restlading wordt vaak gebruik gemaakt van een bobcat/heftruck, uitlaatgassen bevatten schadelijke stoffen. DME bestaan voornamelijk uit fijnstof dat tot diep in de longen en via de longblaasjes in het bloed, de lever, de nieren en het hart doordringt. Behalve longkanker kunnen DME ook andere kwalen als longziekte en hartklachten veroorzaken.
 • Naast de bovengenoemde risico’s geld voor alle categorieën dat ook de volgende risico’s mogelijk kunnen voorkomen; fysieke belasting, blootstelling fijnstof, werken op hoogte, hijsen en heffen, deze risico’s worden op andere plaatsen in deze Arbo catalogus uitvoerig beschreven.

 

Maatregelen om risico’s te beperken

Maatregelen om de eerdergenoemde risico’s weg te nemen of te beperken zijn:

Afvalstoffen (huisafval, bedrijfsafval en gevaarlijkafval):

 • Aanraken afval; inventariseren wanneer er risico is op prik- en snijincidenten. Het is belangrijk om contact met afval te vermijden dit vermindert de kans op incidenten met prikken of snijden, gebruik van machines om het afval te verspreiden, controle op juiste verpakkingen, een effectief middel om tetanus te voorkomen is om iedereen met risico op aanraking met afval voor tetanus, hepatitis A en B te laten vaccineren. Gebruik van de juiste PBM’s (veiligheidsschoeisel, specifieke handschoenen).
 • Brand en explosiegevaar; geven van werkinstructies en voorlichting over brandpreventie en brandbestrijding, opstellen bhv-plan, verminderen kans op broeibrand d.m.v. kortere opslag.
 • Blootstelling aan DME; de bobcat/heftruck die gebruikt worden heeft een Euro 3 motor of lager, de dieselmotor vervangen door een andere aandrijving bijv.: elektromotor.
 • Gevaarlijkafval; zorg voor een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever om voldoende vast te stellen dat er geen stoffen, gassen, dampen of straling bevat die schadelijk kunnen zijn voor de opvarenden of voor de directe omgeving van het schip, wordt bij asbesthoudend materiaal gegarandeerd dat de lading is verpakt en geëtiketteerd conform de voorschriften. Asbest moet altijd worden verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking dat zo dik en sterk is dat deze niet scheurt, het etiket moet duidelijk aangeven dat het pakket asbest bevat.

 

Secundaire grondstoffen:

 • Blootstelling aan DME; de bobcat/heftruck die gebruikt worden heeft een Euro 3 motor of lager, de dieselmotor vervangen door een andere aandrijving bijv.: elektromotor.

 

Overige bulklading (zand, soda, kolen, graan):

 • Blootstelling aan resten/dampen van bestrijdingsmiddelen en gassen. Om dit risico te beperken dient te allen tijde een “gasvrij” certificaat aanwezig zijn afgegeven door een erkende deskundige. Belangrijk is om contact met het product te vermijden door gebruikt te maken van mechanisch laad/los middelen.
 • Blootstelling aan DME; de bobcat/heftruck die gebruikt worden heeft een Euro 3 motor of lager, de dieselmotor vervangen door een andere aandrijving bijv.: elektromotor.

 

Wetgeving en overige informatie

 • Arbobesluit artikel 4.87